lauantai 13. maaliskuuta 2021

Filosofian köyhyydestä

 

Vapaa toimittaja Oskari Onninen kertoo, kuinka hänen käsiinsä osui kirpputorilla Pekka Himasen ”Kukoistuksen käsikirja” (2010),  jossa luonnosteltiin hyvinvointivaltio 2.0:aa Suomea koskien. Kirja maksoi nyt kaksi euroa! Kirjanen oli ensimmäinen raportti valtiovarainministeri Jyrki Kataisen johdolla 2010-luvun alussa tilatusta Suomen tulevaisuusnäkymästä. Ensimmäinen tilaus oli maksuton, mutta toinen, 700 000 euroa maksanut työ nostatti kohun. Ensinnäkin työ tilattiin  kilpailuttamatta ja toiseksi vahva rintama tiedemiehiä, poliitikkoja, virkamiehiä ja Matti- ja Maija Meikäläisiä  tyrmäsi tehdyn työn, osa  hyvin karkealla tavalla.

HS:n artikkelissa (”Kukoistuksen aika on nyt”), 7.3.2021 Onninen toteaa suorasukaisesti, että Himanen ”pilasi (työllään) oman ja Kataisen maineen” rahoitussotkun takia. Panin jo aikoinaan merkille, että suhtautumisessa Himaseen oli kätketty  jotain muutakin kuin ”pilaamiseen syyllistyminen”.  Myös arvostelijoiden asenteessa olisi ollut  korjattavaa. Yritän seuraavassa  raottaa sitä, mistä oli kysymys ja oliko Himasen kaavailuissa ennustusarvoa.

Himanen arvioi, että 2010-luvusta olisi tulossa  Suomen ”menetetty vuosikymmen”, jossa hän oli jälkikäteen katsoen monenkin mielestä oikeassa.

Himanen vedettiin monissa arvioissa kölin alta. Mutta mikä on tilanne nyt?  Muutama viikko sitten arvioin nykyfilosofian ja filosofien pääongelmaksi sen,  että ne eivät tuo käytännön ongelmien taustaksi riittävää tietoa  ja laadukasta tieteellistä pohjaa. Muutama kappale tuosta kirjoituksesta:

Meidän aikamme ei suosi tieteellislähtöistä, hitaasti ja jäsennellysti johonkin kokonaisuuteen sulatettavaa  uutta ajattelua. Aikamme ihmiset ovat liian kärsimättömiä jaksaakseen pohtia syntyjä syviä. Tyydytään nopeasti sykkiviin twitter-viesteihin, joilla usein saadaan aikaiseksi ärtynyt vastareaktio, johon siihenkin taas reaktionomaisesti vastataan. Tottuminen tällaiseen lyhytkestoiseen mielipidepallotteluun  loitontaa tehokkaasti pitkäjänteisestä argumentoidusta pohdinnasta.”

Ja edelleen:

”Asiantuntijuus ei ole aiemman vertaisesti kiinnittynyt yliopistoihin. Erilaiset konsulttitoimistot ja ajatuspajat ovat vieneet tilaa yliopistomiesten ja -naisten vanhalta reviiriltä. Usein kilpailevien toimijoiden esiintymiskykykin on korkealla tasolla,  joka toimii sanomisen vakuutena. Oman panoksensa keitokseen tuovat julkisen sektorin erilaiset yhteisöt, joita käytetään aktiivisesti asiantuntijalähteinä.  Tässä on se hyvä puoli, että ainakin kokonaisnäkemys saadaan monipuoliseksi tällä toimijakirjolla.”

Ja vielä:

”Filosofien merkitys kasvaa,  kun siirrytään ”vaihtoehtoisten totuuksien” maailmaan. Jos tavoitteeksi asetetaan  pyrkimys objektiiviseen totuuteen, mikä mielestäni on itsestäänselvyys, niin tarvitaan jatkuvaa uskonvahvistusta. Filosofit ovat tähän omiaan.”

Ja  lopuksi:

”Vihapuheet, vastakkainasettelu  ja yhteiskunnan polarisoituminen yleensä ovat kaikki teemoja,  joiden pitäisi aktivoida filosofeja. Tarvitaan tahoja,  jotka selvittävät taustat sille,  mitä on tapahtumassa, ja mitkä ovat syy- ja seuraussuhteet.

Edellä esitetyt mielipiteet ovat kummunneet  väitteistä, että nykyfilosofit ovat liian hiljaa ja ovat olleet sitä jo pitkän aikaa.   Totta onkin, että filosofit ja filosofia eivät ole niin kovassa huudossa kuin pari kolmekymmentä vuotta sitten. On mukavampaa kommunikoida filosofisessa aikakauslehdessä ”Niin & näin” tutussa ja tasavertaisessa seurassa . Mutta nyt on ehkä sosiaalinen tilaus  kutsua heidät mukaan konkreettisten ajankohtaisten asioiden pohdiskeluun.  Joka tapauksessa pidän liioiteltuna Oskari Onnisen lainaaman Timo Miettisen  twitter-viestiä, jossa hän väitti, että juuri Himasen toiminta (kymmenen vuotta sitten) söi kansan uskon filosofeihin!

Onninen moittii Himasta siitä,  että hän otti jo 10 vuotta sitten konsultin roolin filosofin roolin sijasta. Kun nyt näyttäsi olevan tilausta filosofisille näkemyksille  ja filosofeille, kannattasi antaa uusi mahdollisuus Himaselle.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Olen kirjoittanut useampiakin blogikirjoituksia Himasen (ja hänen yhteistyökumppaninsa Manuel Castellsin) kirjoista. Palautan ohessa mieleen joitakin silloisia (2012-2013) arvioitani Himasen ajattelusta meneillään olevan filosofiakeskustelun pohjaksi. En arvioi Himasen kirjoituksia  muutoin kuin tavoitteenasetannan kannalta. Liioin en puutu tässä lähes   10 vuoden takaisessa  kilpailutuksessa esiin nousseisiin ongelmiin.

Pekka Himasen Suomea koskevan ajattelun  lähtökohta on brittiläisen William Beveridgen johtaman komission luoma hyvinvointivaltio-ohjelma (Beveridge Report,1942). Sen päämääriksi asetettiin viiden eri tekijän poistaminen yhteiskunnasta: puute, sairaus, tietämättömyys, kurjuus ja toimettomuus. Tämä tavoitteisto muodostaa Himasen hyvinvointivaltio 1.0:n pohjan. Clement Attleen hallitus (1945-1951) lähti toteuttamaan tätä ohjelmaa sodanjälkeisessä Englannissa.

Suomessa Pekka Kuusen ”60-luvun sosiaalipolitiikka” suuntasi hyvinvointivaltiota (ja Beveridgen tavoitteita) sen mukaiseksi kuin me nyt sen tunnemme. Himanen sivuuttaa melko kevyesti skandinaavisen vaikutuksen, vaikka Ruotsin mallin seuraaminen lienee meilläkin aivan oleellinen.

Himasen mukaan hyvinvointivaltio 1.0 oli teollisen ajan yhteiskuntasopimus. Nyt sen eväät on syöty ainakin siinä mielessä, että tältä pohjalta on vaikea lisätä hyvinvointia. Pikemminkin uhkaa taantuminen jo kerran saavutetusta.

Himasen ja hänen kumppaniensa  mielestä uutta hyvinvointivaltio kakkosta voidaan rakentaa vain ykkösen pohjalta. 

Himanen asettaa viisi uutta ”jättiläistä” eli hyvinvoinnin edistämistä koskevaa päämäärää. Esittelen niiden sisällön ohessa pelkistetysti ja kommentoin soveltuvin osin.

1)      Positiivinen vs. negatiivinen

Hyvinvointiyhteiskuntaa ei pitäisi määrittää ”puutteiden poiston kautta”, vaan ”varsinaisen hyvinvoinnin edistämisen kautta”. Himanen tarkoittaa tällä sitä, että nykyisin meillä on lähinnä ”pahoinvoinnin vähentämisvaltio”.

Kommenttini:

Tavoite on todella kunnianhimoinen. Jotenkin näen tässä taustalla koko Himasen filosofian ytimen: tulee puhua positiivista asioista, tulee tehdä positiivisia asioita (esim. ”rikastava vuorovaikutus”). Negatiiviset asiat ovat ”vain” toinen puoli,  ja jos pelkästään siihen tartutaan jää toinen puoli näkemättä. Näkemys on kovin kategorinen: ei nykyinen järjestelmä ole pelkästään sairaudenhoitojärjestelmä – niin kuin Himanen antaa ymmärtää - vaan se on myös terveydenhoitojärjestelmä. Käännän asian toisin päin: jos Himasen tapaan ajateltaisiin vain yhteiskunnan hyviä puolia tulisi tarkastelusta voittajien triumfi. Jos siis yhteiskunnan pitäisi taata kaikille hyvinvointi, pitäisi kaikkien olla voittajia Himasen ajattelun mukaisesti. Mahdotonta. Jaloin – ja realistisin -  ajatus, joka minusta voidaan esittää kuuluisi näin: tavoitteena on hyvinvointia tuottava yhteiskunta.

2)      Proaktiivinen vs. reaktiivinen

Tämän ajatuksen mukaan nykyinen hyvinvointiyhteiskunta reagoi ongelmiin vasta,  kun ne ovat kehittyneet ongelmiksi. Sairaudenhoitojärjestelmästä on siis siirryttävä terveydenhoitojärjestelmään.

Kommenttini:

Perusperiaatteiltaan oikein ajateltu, mutta sitten tullaan käytännön haasteisin. Nykyinen järjestelmä vapausasteineen antaa mahdollisuuden tuhota terveyttä, mutta miten ”määrätä” ihmiset edistämään terveyttään? Lähimmäksi ajatuksissani tulee natsi-Saksan terveysterrorismi. Vaatiiko siis Himasen ajattelu toteutuakseen totalitäärisen valtion? Minun on mahdotonta uskoa, että päästäisiin järjestelmään, jossa terveys kategorisoidaan ykkösteemaksi muulla tavoin kuin pakottamalla (sanktioimalla) ihmiset ”terveyden vaalijoiksi”. Esko Ahohan esitti noihin aikoihin toteutettavaksi järjestelmän, jossa yhteiskunta ei kustanna yksilön terveydenhuoltoa, jos hän itse tuhoaa terveyttään (tupakka, huumeet, alkoholi). Useimmat torjuivat ajatuksen jyrkästi. Mielestäni enintä, mitä voidaan toivoa on, että esimerkiksi työterveyspalvelujen kautta työnantajat edellyttävät työntekijöiltään aiempaa tarkempaa terveydenseurantaa.

Emme ole koronankaan oloissa ottanet käyttöön pakkokeinoja, joskin tässä on käyty ”rajoilla”.

3)      Subjekti vs. objekti

Tässä Himanen tarkoittaa siirtymistä järjestelmäkeskeisestä hyvinvointivaltiosta informaatioajan ”ihmiskeskeiseen” hyvinvointiyhteiskuntaan. Nykyisellään järjestelmä ei siis ole ihmistä varten, vaan ihminen järjestelmää varten. Ihmiset tulee ottaa mukaan kehittämään järjestelmää. He ovat siis itse myös toimijoita, subjekteja eivätkä pelkästään palvelun kohde. Välittämistä ei voi ulkoistaa, vaan jokaisella on vastuu myös itsestään.

Kommenttini:

Tämä on myös ikuisuuskysymys. On kieltämättä käynyt niin, että hyvin rasvattu koneisto on alkanut elää osin omaa elämäänsä. Sen sisällä työskentelevät ihmiset toteuttavat järjestelmää, koska niin on laeissa  sanottu. Syntyy äärimmäisen kuuliainen järjestelmä, jota iso veli valvoo. Yksilön kannalta järjestelmää vaikuttaa joskus irvikuvaltaan.

Tähän saakka voidaan Himasta myötäillä, mutta sitten alkavat vaikeudet: miten muuttaa järjestelmää Himasen viitoittamaan suuntaan? Jotenkin näen tässä taustalla tarveharkinnan. Kun kylmä koneisto nykyisin kohtelee ihmisiä ”tasa-arvoisesti” so. kaikkia samalla tavalla, pitäisi sen sijasta päästä yksilölliseen kohteluun, jossa ihmiset ensin itse auttavat itseään ja sitten - jos tämä ei auta - tulevat järjestelmän kohdennettujen palvelujen piiriin, kuitenkin niin, että jokainen tapaus harkitaan erikseen. Tällaisen järjestelmän suuri haaste on kustannustason korkeus. Toinen mahdollisuus olisi purkaa järjestelmää lähelle yövartijavaltiota, jolloin palvelujen taso jäisi kokonaisuudessaan selvästi nykyisen tason alapuolelle. Tämä ei varmaankaan ole Himasen tarkoitus.

Väestön ikääntyminen ja sitä seuraava kustannusten nousu ovat väistämättömiä. Säästöjen takia potilaat valikoituvat. Terveydenhoito on edunvalvontaa siinä mielessä, että pitää pystyä itse taistelemaan palvelut itselleen. Tämä pitää paikkansa myös julkisessa terveydenhuollossa, muutoin juutut jonoon. Lopulta tullaan kuitenkin resurssiongelmaan: tulee mieleen, että palvelujen tuottajia ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi.

4)      Holistinen vs. partiaalinen

Himasen mukaan hyvinvointivaltio 1.0 reagoi ongelmiin, jotka ovat kehittyneet ongelmiksi jossain toisessa osassa järjestelmää. Hyvinvointia pitää lähestyä kokonaisvaltaisesti. Himasen mukaan muussa tapauksessa tuloksena on hyvinvointivaltio, mutta pahoinvoivat ihmiset.

Kommenttini:

Himanen vieroksuu tilkkutäkkijärjestelmää ja on siinä tietenkin oikeassa. Nykyinen järjestelmä parsii toisaalla samassa järjestelmässä syntyneitä ongelmia. Kokonaisvaltaiseen järjestelmään on erittäin vaikea päästä, sillä nykymallinen yhteiskunta ja elämäntapa (ihmisten ja organisaatioiden toiminta) pikemminkin repii eheyttä. Kokonaisvaltaisuudesta tulee helposti mieleen 1970-luvun kybernetiikan laatikko-organisaatiot ja strategiat. Niiden avulla pyrittiin hallitsemaan kokonaisuus. Yhteiskunta on kuitenkin liikkunut alta pois ja elää omaa elämäänsä laatikoista piittaamatta. Nyt Himanen yrittää luoda laatikko-organisaatio 2.0:aa, jossa organisaatiota on madallettu ja 1970-luvun heikkoudet on karsittu pois, mutta kokonaisuus pyritään silti pitämään hallussa. Ajatus vaatisi huomattavaa konkretisointia, jotta siihen pääsisi ottamaan kantaa.

Holistisuus täytyy saavuttaa jollain sellaisella tasolla, että ainakaan minä en pysty sitä hahmottamaan.

5)      Valtio vs. yhteiskunta

Hyvinvointivaltio 1.0:ssa kaikille yhtäläisten mahdollisuuksien tuottaminen nähdään valtion tehtävänä. Julkinen sektori sekä järjestää että tuottaa suurimman osan palveluista. Himanen nostaa tässä keskiöön kansalaisyhteiskunnan, vaikkei tätä nimitystä käytäkään. Hyvinvointiyhteiskunta 2.0 syntyy siis oma-aloitteisuudesta, järjestötyöstä ja yritysten työstä täydentäen tai korvaten valtion työtä. Järjestäjätaho ja tuottajataho voidaan erottaa toisistaan ilman, että valtio lipeää vastuistaan.

Kommenttini:

Tämä on hyvin suosittu ajatus nykyisin. Taustalla häämöttää valtion roolin pienentäminen ja jopa yövartijatyyppinen valtio. Vai onko siitä kysymys? Himanen ei ota tähän kantaa, mutta epäilen, että hän on vahvasti tällaista ajattelua vastaan. Hän haluaisi luoda idealistisen mallin, jossa yhdistyvät melko iso valtio ja ihmisten oma(vastuinen) työ. Hän haluaisi luoda kolmannen etenemisväylän  hyvinvointivaltio 1.0:n vaihtoehdoksi.

Ajatuksessa on itua. Periaatteessa eri palveluja voi tuottaa hyvin suuri määrä erilaisia yhteisöjä. Suurimpina ongelmina näen kaksi asiaa: 1) pk-yritykset ja järjestöt eivät pysty kilpailemaan suurten yritysten kanssa palvelujen tuottamisessa, vaan palvelut liukuvat vähitellen suurille toimijoille ja helposti demokraattisen kontrollin ulkopuolelle, 2) jos palvelujen tuottajia on kaikesta huolimatta paljon on kokonaisuuden - sen holistisuuden - hallinta todella vaativa tehtävä. Olen itse päätynyt varsin vanhakantaiseen johtopäätökseen: kunnan on pyrittävä pitämään itsellään suuri osa palveluista ja pyrittävä joustavoittamisen (ml. tietotekniikan nykyistä parempi käyttö) avulla nykyistä parempaan työn tuottavuuteen.

::::::::::::::::::::::::::::

Oskari Onninen – irrallaan ylläolevista pohdinnoista – päätyy artikkelissaan johtopäätökseen, että Himasen esitys on ”jopa selkeä ja konkreettinen nykyisten ajatusjohtajien ”lörinään” verrattuna. Hän haastaa Pekka Himasta paikalle jatkamaan siitä, mihin hän viimeksi  jäi.

 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti