perjantai 13. elokuuta 2021

Liberaali demokratia: vanhassa vara parempi?


 

Liberaali demokratia on ollut viime vuosikymmenien aikana monien kansakuntien tavoite ja haavekuva. Sen suuri tilaisuus avautui,  kun natsi-Saksa kaatui. Osassa modernia maailmaa otettiinkin iso harppaus kohti liberaalin demokratian täyttymystä. Vaikka Itä-Euroopassa jatkuikin kuristava autoritaarinen hallinto,  pääsivät Länsi-Euroopan maat etenemään kohti liberaalin demokratian  ihanteita. Viimeistään sosialismin romahdettua 1990-luvun vaihteessa piti liberaalin demokratian lyödä itsensä läpi Francis Fukuyaman viitoittamassa hengessä.

Kuitenkin nykyaika kaikkine pirstoutuneine tavoitteineen on tehnyt liberaalin demokratian etenemisestä - tai säilyttämisestä - tuskallisen vaivalloista. Monet ovat kokeneet pettymyksen ja hakevat menneisyydestä vauhtia,  jotta voitaisiin saavuttaa uudelleen kadonneeksi väitetty tavoite.

Selvältä näyttää, että pelkkä kasvava vapaus ei ole riittävä päämäärä. Ihmiset haluavat ankkuroida itsensä johonkin pysyvään, jota ei ole saavutettu. Mutta onko tämä tavoiteltava tila enää lainkaan liberaali tai demokratia?

Dogmatiikan yliopistolehtori ja ekumeniikan dosentti Olli-Pekka Vainio pohtii Kanava-lehden 5/2021 artikkelissa ”Täysi-ikäistynyt liberalismi uhkaa omaa perintöään” kypsän vaiheen liberalismin mahdollisuuksia pärjätä nykyajan turbulenssissa. Vainio lähestyy teemaa hakien vauhtia konservatiivisesta liberalisminäkemyksestä.

On sanottu, että olemme tilanteessa,  jossa liberalismi ”uhkaa ajaa karille”. Liberalismikritiikki näyttää kumpuavan ajatuksesta, että varhaisvaiheen liberalismin tarkoitus oli suojella perusvapauksia,  kuten sananvapautta, kokoontumisenvapautta, omantunnonvapautta, uskonnonvapautta ja yksilön vapautta, mutta nyt liberalismin täysi-ikäisyyden vaiheessa näitä pyritään rajoittamaan,  ja se tehdään - väitteen mukaan - liberalismin nimissä.

Mitkä nämä uhkat ovat?  Väitteen mukaan liberalismi luo ”massiivista” epätasa-arvoa, pakottaa homogeenisuuteen sekä edistää materiaalista ja hengellistä rappiota ja kääntyy itseään vastaan kaventamalla vapautta. Tulkintani mukaan näitä väitteitä esittävät konservatiivisesti suuntautuneet tahot.

::::::::::::::::::::

Autoritaarisesti johdetuissa valtioissa syytökset liberalismia kohtaan nousevat liberalismin ”henkisestä ja hengellisestä tyhjyydestä”. Tämä on myös yksi Vladimir Putinin pääväittämistä. Ihminen siis tarvitsee auktoriteettia ja jotain perinteeseen liittyvää pysyvää, jonka varaan rakentaa minäänsä. Vainion teksteistä – tulkiten – jää vaikutelma,  että hän pyrkii kiinnittämään liberalismin johonkin alkuperäisen liberalismin prinsiippiin , mutta torjuu samalla autoritaarisuuden viehätyksen.

Tavoite täyttyy  sitomalla liberalismi johonkin käytännön hyvään. Näistä hyvän elementeistä on tullut kuitenkin rasite, koska ihmisten mieltymykset ovat niin pirstaleiset. Tämä on toisaalta ymmärrettävää,  koska ihmiset ovat niin erilaisia: ”Erilaiset hyvät” ovat usein keskenään ristiriitaisia.  Optimistisesti tulkiten voidaan sanoa, että lopputulos on hyvä, jos todetaan, että  päämäärä on kaikille sopiva. Vainio maalaa optimistin tavoitetta: ”Ristiriidoista ei tarvitse olla huolissaan, koska utopiassa kaikki tulevat olemaan samaa mieltä” (!).

On vaikea sisällyttää utopian käsitettä liberalismin määreeksi. Eikö utopian tavoittelu riko sekin liberalismin vapauskäsitteitä vastaan? Tosiasiassa on vain  eri tahojen keskenään ristiriitaisten päämäärien kirjo. Kysymys ei liberalismissa ole utopiasta,  vaan hyviksi koettujen asioiden kompromissista, jotka hyväksytään yhteisesti, demokraattisesti.

Vainio väittää, että ihmisten irrotessa häntä lähellä olevista rakenteista (avioliitto, perhe, kyläyhteisö, jne. ) mahdollisuudet yksilöiden ”rajattomaan hyvien tavoitteluun” kasvavat. Aivan rajattomasti nämä vapaudet eivät toki voi kasvaa, se tunnustetaan. Tarvitaan jokin taho vetämään rajat ja se taho on valtio. Vainio tulkitsee valtion vapauksien sallijana ja  rajoittajana kovin ehdottomasti: ”Valtiolla on valta päättää kaikista yksilön elämään kuuluvista asioista”.  Ei kai sentään.

Vainio tulkitsee poliittisen katkeroitumisen johtuvan juuri valtion absoluuttisesta vallasta; ”henkilökohtaisista asioista tulee poliittisia”. Seurauksena on vastarintaa ja kapinaliikkeitä,  ihmiset jakautuvat klikeiksi sen sijaan,  että hakisivat yksimielisyyttä. Liberalismista ei tule sopuisuuteen kannustavaa,  vaan omien etujen puolesta taistelevaa.

Samalla kun myönnän Vainion liikkuvan osittain oikeilla jäljillä,  väitän myös vastaan:  Hänen  johtopäätökset kuulostavat  yksinkertaistavilta. Valtion vallan näkeminen näin absoluuttisena ei kuulosta todelliselta. Ajattelutapa johtaa vallitsevien ristiriitojen ylikorostamiseen. Ihmisten ”poliittinen minä” kärjistää erilaisuuksia samalla,  kun arkielämä saattaa olla hyvinkin seesteistä.

Demokratian perusedellytykseksi Vainio nostaa luottamuksen. Tähän on helppo yhtyä. Haasteena Vainio näkee läpinäkyvyyden ja reiluuden puutteen. Jos näissä on puutteita, kasvaa kritiikki demokratiaa kohtaan.

Yhdysvaltain  tilanteen Vainio näkee niin,  että sekä oikealla että vasemmalla ollaan tyytymättömiä järjestelmään. Vainio myöntää,  että molemmat ovat suhteellisen pieniä vähemmistöjä, mutta että ”kriittinen massa” täyttyy tasapainon horjuttamiseksi. Vainion mielestä tietoisena tavoitteena kummallakin puolella on saada aikaan hallitsemisen mahdottomuus. Rohkenen olla osin eri mieltä. Nimenomaan oikealla horjutetaan liberaalia demokratiaa. Vasemmistoryhmittymät  toimivat aggressiivisuudessaan melko vaatimattomalla tasolla. Sitä paitsi ne ajavat asiaansa pääosin liberaalin demokratian puitteissa demokraattipuolueen vasemmalla reunalla. Toista ovat oikeiston aggressiot  kongressin valtauksineen. Useita äärioikeistoryhmittymiä vastaa vasemmalla lähinnä vain antifa toiminnan laajuudella mitattuna. Sekin toimii harvakseltaan. Vainio sortuu ”tasapuolisuussyndroomaan” (vastuu tasapainon horjuttamisesta äärioikeiston ja äärivasemmistoin välillä jaetaan tasan), josta olen joskus kirjoittanut. Viittaukset vasemmistopiirien potentiaaliseen väkivaltaan ryhtymisestä jäävät vaille näyttöä.

Se,  merkittävä asia, mikä Vainion kirjoituksesta jää käteen,  koskee liberaalin demokratian liikkumatilan kaventumista. Näin on todella tapahtunut (oikeisto)ääriliikkeiden laajennettua reviiriään jopa dramaattisella tavalla.

:::::::::::::::::::::::::::

Varsinaisiksi liberaalin demokratian haasteiksi nykyaikana nousevat teemat,  jotka liittyvät talouteen, teknologiaan ja ilmastopolitiikkaan. Niiden yhteydessä sen määrittäminen,  mikä on hyvää nousee ydinkysymykseksi. Vainion mielestä problematiikan ratkaisu edellyttää liberaalin tradition alkulähteille palaamista. Tavoitteeksi pitäisi asettaa jaettu käsitys siitä,  mikä on hyvää elämää.    

Vainio viittaa liberaalin demokratian puolustusta eritellessään Francis Fukuyaman ajatukseen sisäisen koheesion vahvistamisesta. Perimmältään kysymys on kansakunnan yhteisen kertomuksen etsinnästä liberaalin demokratian voimaannuttamiseksi. Fukuyaman mukaan kysymys on ”elämästä, vapaudesta ja onnen tavoittelusta” Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen sanoin. Vainio on kriittinen ja toteaa,  että yhteinen kertomus ei löydy pelkästään toteamisella tai julistamisella. Kertomuksen tulee nousta alhaalta ylöspäin eikä sitä voi panna täytäntöön pakottamalla.

Vainion kirjoituksen punaisena lankana kulkee ajatus, että yhteistä liberaalin demokratian tahtotilaa tulisi etsiä liberalismin juurilta.

:::::::::::::::::::::::::

Liberalismissa on kyse osaltaan toisten hyviksi kokemien hengentuotteiden – jos ei hyväksymisestä - niin sietämisestä. Ongelmaksi nousee se,  että jossakin kulkee sietokyvyn raja. Torjuttava paine  voi tulla esimerkiksi autoritaarisuuden jäytävyydestä. Liberalismista tuskin kannattaa  tehdä  kaikkien hyväksymiseen perustuvaa oppia, joka pitäisi sisällään myös niiden  tolkuttomuuksien hyväksymisen,  jotka toimivat liberalismia (liberaaleja vapausarvoja) vastaan. Lopulta liberalismin suuri sisäinen uhka on dogmatismi, hyväksytyn hyvän tarkkareunainen määrittäminen ja ihmisten pakottaminen aidan sisäpuolelle tai ulkopuolelle. Tällaistakin ilmenee.

Liberalismiin kuuluu ”väljyys”, se ei ole tarkkarajainen. Ongelmat tulevat vastaan sitten,  kun liberalismin vapausarvot koetaan uhatuksi. Liberalismi ei ole itsetarkoituksellisen vapauden saarnaamisen manifesti. Mihin vedetään raja? Rajan veto on demokraattinen prosessi, joka toteutetaan parlamentarismin periaatteiden kautta. Liberaalidemokratian omaksuminen on osoittautunut useimmissa tapauksissa pitkäksi kymmeniä vuosia kestäväksi prosessiksi. Siitä poisoppiminen voi tapahtua  hyvinkin lyhyen ajan kuluessa.

Valtiota  so. lainsäädäntöä ei tarvita liberaalidemokratian pakottamiseen, vaan sen suojaamiseen.

Vainiolla on konservatiivissävyinen suhtautuminen liberalismiin. Hänen kritiikkinsä on ymmärrettävä tästä lähtökohdasta. Itse painottaisin myös edistyksellistä liberalismia,  joka toimii uuden suunnan määrittäjänä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti