lauantai 12. helmikuuta 2022

Kutistuva demokratia on haaste

 

Viime vuosina on kirjoitettu ja puhuttu paljon demokratian haasteista. Ohessa pyrin käsittelemään demokratian nykytilaa ja sen kyvykkyyshaasteita eri näkökulmista. Palastelen siis aihetta poimien näkökulmia kokemusmaailmastani. Mutta sitä ennen kartoitan kansalaisluottamuksen tilaa erään amerikkalaisen tutkimuslaitoksen  tekemän selvityksen perusteella:

Yhdysvaltalainen markkinointi- ja suhdetoimintayhtiö Edelman Trust Barometer on listannut 22 vuoden ajan kansalaisten suhtautumista hallituksiinsa, liike-elämään, mediaan ja kansalaisjärjestöihin. Yhtiö haastatteli viime marraskuussa (2021) 36 000 henkilöä 28 maassa, ei kuitenkaan Pohjoismaissa. Vastaajia oli keskimäärin hiukan yli tuhat/maa. Äkkipäätä tulokset herättävät hämmennystä.

Tulokset kertovat, että kansalaisten luottamus demokraattisesti  johdettujen maiden hallituksiin on alhaisella tasolla ja alhaisemmalla tasolla kuin koskaan aiemmin. Sen sijaan autoritaarisina pidettyjen maiden luottamusluvut ovat hämmentävänkin korkealla tasolla. Kärjessä ovat Kiina  (91 prosentin (!) osuudella, Arabiemiraatit (76 %), Indonesia (75 %), Saudi-Arabia (74 %). Sitten tulevat Singapore, Malesia, Thaimaa, Kenia.

Luottamuksen  60-100 prosentin taso määritetään sanalla ”Trust”, 40-59 prosentin taso sanalla Neutral ja 1-49 prosentin taso sanalla ”Distrust”.

Alankomaat, Kanada ja Italia  ovat tasolla 53-57 prosenttia. Huomiota herättää eräiden demokratioiden alhainen  prosentti: Ranska (50 prosenttia), Saksa (46 prosenttia), Espanja (45 prosenttia), Iso-Britannia (44 prosenttia), USA (43 prosenttia) ja  Japani (40 prosenttia).

Mikä selittäisi autoritaaristen ja vakaiden demokratioiden oletuksista poikkeavia arvoja?  Yksi poikkeus tosin vahvistaa säännön: Venäjä saa luottamusluvukseen  vain 32 prosenttia.

Totuus ei pala tulessakaan: eräät maat (Saksa edellisessä mittauksessa 59 prosenttia, nyt enää 46 prosenttia) ovat oikeasti kansalaisten luottamuksessa huolestuttavan alhaisella tasolla. Mutta sitten tulee spekulatiivisempi arvio: kehittyneiden maiden demokratioiden  itseruoskiva kritiikki alentaa niiden arvoja oletetusta, kun taas autoritaaristen maiden  pelkokerroin (pitää vastata viranomaishuutoon) nostaa niiden arvoja!

Ehkä tuloksia selittää myös sellainen asia kuin demokraattisen päätöksenteon suhteellinen hitaus ja vastaavasti autoritaaristen maiden opposition mielipiteestä  vapaa päätöksenteon ripeys (pulinat pois!). Tohdin arvella, että autoritaaristen valtioiden  kansalaisvapauksien ohuus tai olemattomuus ja siitä johdettu systeeminen kuri ja järjestys vaikuttaa niiden tuloksia kohottavasti ja vastaavasti aidosti kansanvaltaisten maiden tuloksia heikentää tavoitellun ja toteutuneen hyvinvointipalvelutason erosta johtuva tyytymättömyys (resurssit eivät riitä).

:::::::::::::::::::::::::::

Fil. tri Tero Tulenheimo käsittelee demokratian nykyolemusta Kanava-lehden 1/2020 artikkelissa ”Ongelmallinen demokratia”.

Tulenheimon yksi pääväitteistä on, että demokratia johtaa eturyhmäajatteluun. Se voittaa, jolla on ääntä eniten takanaan. Onko tämä kriittinen arvio sitä, mitä demokratian kautta on enimmillään saatavissa? Ehkä tämä on realiteetti.

Toisaalta Tulenheimo pohtii demokratian hyötyjä ja päätyy seuraaviin:

-kansalaiset voivat tuoda epäkohtia näkyviin.

-eturyhmät joutuvat julkisesti perustelemaan kantojaan.

-eturyhmät joutuvat tekemään kompromisseja edistääkseen tavoitteitaan.

Haittana demokraattisesta prosessista Tulenheimo tunnistaa seuraavan:

-kansalaisten kannanotot jäävät ”roikkumaan” ilmaan, kun poliittisten päätösten sisältö jää ”täysin auki”. Ymmärrän tämän niin, että demokraattinen prosessi ei tuota kriittisesti ajatellen riittävän selviä tuloksia. On todettu (OECD), että Suomessa kansalaisten tuntemat vaikuttamismahdollisuudet päätöksentekoon ovat heikommat kuin muualla Pohjoismaissa, vaikka luottamus instituutioihin sinänsä on korkealla tasolla.

Toteutunut demokratia minun käsittääkseni perustuu siihen, että vähemmistön on opittava sietämään enemmistöpäätöksiä. Tässä mielessä demokratia jää ”sovitusti” vajaaksi: aina on tappion kärsineitä osapuolia. Kypsässä kansanvallassa ihmiset kuitenkin oppivat – kymmenien vuosien kuluessa – sulattamaan äänestystappiot ilman, että he kokevat tulevansa ”äänekkäimpien diktatuurin” kaltoin kohtelemiksi. Aikaperspektiivi nimenomaan on tärkeä kypsän demokratian synnyttämisessä. Suomessa kansanvaltaa on harjoiteltu 100 vuotta. Yhtä hyvin voitaisiin puhua demokratian vaatimasta laajasta yleissivistyksestä. Sen murenemisesta on näyttöä. Omaksuminen vaatii aikaa, ja aikaresurssista on pula.

Arvioidessaan päätöksentekomenetelmän seurausten suhdetta kansalaisten oikeudenmukaisuusodotuksiin Tulenheimo puhuu demokratian perusresursseista. Niiksi hän määrittää mm. seuraavat: äänioikeus, sananvapaus, vapaus valita asuinpaikka, vapaus valita työpaikka useampien vaihtoehtojen joukosta, terveydenhuolto, yhteiskunnan tukema koulutus ja jokin tulojen minimitaso. Näistä on helppoa olla yhtä mieltä.

Ristiriita syntyy usein, kun kansalaiset vaativat lakkaamatta uusia palveluja tai toimenpiteitä (esim. veronkevennysvaatimukset), jotka saattavat vaikeuttaa perusresurssien turvaamista. Demokratiassa syntyy usein tilanteita, joissa sekä vaaditaan lisää resursseja että halutaan samaan aikaan säästää. Tulenheimo mainitsee tämän ristiriidan kansalaisten turhautumisen lähteenä. Demokratialta puuttuu kyky säädellä itse itseään. Ainoa tie eteenpäin on tasapainottelu erilaisten vaikuttavien voimien välillä. Käsitän niin, että Tulenheimon mukaan demokratiaa uhkaa asioiden hajoaminen käsiin, kun suuri kokoava voima puuttuu.

:::::::::::::::::::::::::::::

Tammikuun 16. päivä 2022 Demarissa tutkija Annika Leiviskä pohtii kasvatuksen roolia demokratiataitojen elvyttäjänä. Tämä voisi olla keino ehkäistä poliittista polarisoitumista ja identiteetteihin perustuvaa eriarvoisuutta. Identiteettipolitiikka sinällään pyrkii eriarvoisuuden vähentämiseen, mutta saattaa myös kärjistää pelkällä kiivaalla olemassaolollaan ihmisryhmien suhteita.

Demokratia on pärjännyt hyvin yhtenäiskulttuurin oloissa. Mutta mitä pidemmälle  yhteiskunnan pirstoutuminen on edennyt,  sitä vaikeampaa on yhteisymmärryksen toteuttaminen. Mistä löytyisi uusi yhtenäisyys, joka muodostaisi uuden demokratian perustan? Onko kaikki tarvittava tehty kasvatuksessa ja koulutuksessa?  Tuskinpa.

Keskustelun ongelma on,  että keskinäisen ymmärtämisen sijasta ei ole edes pyrkimystä tavoittaa yhteistä näkemystä. Poliittinen kenttä on nähtävissä taistelutantereena,  jossa päämotiivi on valtaan pääsy ja vallassaolijoiden syrjäyttäminen. Onko tästä tullut itsetarkoitus?

Demokratia suosio on heikentynyt. Tämä näkyy luottamusvajeena sekä viranomaisin että kanssaihmisiin. Tunnusomaista on asioiden hallinnan puute tai tunne siitä, etteivät asiat ole hallinnassa. Myös globalisoituminen on lisännyt tunnetta, etteivät poliitikot hallitse tapahtumavyöryä. Osa ihmisistä tuntee vetoa autoritaarisiin johtajiin. Päätösvaltaa luovutetaan vapaaehtoisesti demokraattisilta elimiltä autoritaarisille.

Kaikki edellä kuvattu on johtanut populistien nousuun. Ajatellaan, että on joku helppo ratkaisu ongelmiin, mutta kyvyttömät johtajat eivät pysty tekemään päätöksiä demokraattisessa päätöksentekoympäristössä.

Vastalääkkeenä Leiviskä tarjoaa kasvatusta ja koulutusta, jonka tulisi tarjota eväät oman edun väistymiseen yhteisen edun tieltä. Nyt koulutus on epäyhtenäistä ja systemaattisuus puuttuu. Muutosta pitäisi tapahtua sekä yksilötason opetuksessa että rakenteiden ymmärtämissä.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oikeushistorian professori (emeritus) Jukka Kekkonen kiinnittää huomiota demokratian näennäistoteuttamiseen tarkoittaen tällä käsittääkseni sitä, että asiat etenevät hallintoretoriikan mukaisesti,  mutta asioiden todellinen sisältö ei muutu. Sovittujen tehtävien kirjainta noudatetaan, mutta päätökset eivät johda ”muutoksen hengen” mukaiseen lopputulokseen. Itsekin hallintotyössä mukana olleena olen valmis allekirjoittamaan tämän. Lopulta joku paljastaa, että keisarilla ei ole vaatteita: ”eikö me olla jo sovittu tästä?”

::::::::::::::::::::::

Antti Lehmusvirta Kauppalehden kolumnissaan 13.1.2021 kytkee muutama vuosi sitten lanseeratut ”vaihtoehtoiset todellisuudet” demokratian rapautumiseen. Hän käyttää ilmaisua, että ihmiset elävät vaihtoehtoisessa todellisuudessa, ”jossa faktat saa itse valita”.  Donald Trump oli alun perin tämä ajattelun suunnannäyttäjä, mutta sillä on myös laajempaa kantopintaa.

Demokratian avulla ihmiset on pidetty kiinni faktojen maailmassa jo senkin takia,  että kilpailevien mielipiteiden kirjo on niin suuri, että valheiden synnyttämiselle jää vain vähän liikkumatilaa. Meillä ei ole varaa valherakenteisen maailmankuvan ylläpitoon.

::::::::::::::::::::::::::

Yhdysvallat on tällä hetkellä eräänlainen demokratian irvikuva. Tommi Melender puhuu Kauppalehden kolumnissa  13.1.2022 täysimittaisesta retorisesta sodasta. Trump on luonut mielessään valtiotasolle demokratiaa korvaavan liikeyrityksen, jonka johdossa hän itse on ilman demokraattisen päätöksenteon rasitteita. Yksi merkittävä muutos vaikuttaa Yhdysvaltain hiipuvan demokratian taustalla:  se ei ole enää se voimansa tunnossa maailmaa jakava valtio kuin 1950- ja 1960-luvulla vaan taantuva maailmanmahti. Suuret tuloerot ja inflaatiotahti murentavat aiemmin kiveen hakattua mahtia. Nyt on veikkailu meneillään,  kuinka lähellä Yhdysvallat on sisällissotaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti