keskiviikko 8. joulukuuta 2021

Demokratisoituminen on hyvä asia – demokratia ei niinkään?

 

 

Sanotaan, että demokratialla menee maailmalla huonosti. Tukholmassa päämajaansa pitävä kansainvälinen demokratiainstituutti  ”Idea” näyttää vahvistavan tämän tuoreessa raportissaan. Raportti perustuu 150 maan tietoihin vuodesta 1975 lähtien.

Raportista käy ilmi, että autoritariset valtiot ovat pandemian aikana lisänneet kansalaistensa painostamista. Demokratiatilanne maailmalla on kuitenkin keskipitkässä historiallisessa katsannossa  parantunut. Nyt autoritaarisissa valtioissa asuu 35 prosenttia ihmisistä,  kun vuonna 1975 heitä oli 61 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä on demokratiakehityksessä siis edetty, mutta aivan viime aikoina on koettu takaiskuja.  Tästä osoituksena  taantuvien demokratioiden määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa (neljäsosaan maapallon väestöstä). Pandemia on tuonut näkyville piileviä demokratiavajeita ja lisännyt paineita populistiseen ja autoritaariseen suuntaan.

”Idean” pääsihteeri Zamora toivoo vastalääkkeenä demokratian  rohkaistumista uudistumiseen. Totta onkin,  että demokratiaa uhkaa tottumus, väsähtäneisyys ja uusien aggressiivisten haasteiden kohteeksi joutuminen.

Taantuvista demokratioista voidaan nostaa esille ”vanhat tutut” Puola ja Unkari. Nyt seuraan liitetään Slovenia, eikä Balkanilla (Serbia!) myöskään ole hyvä tilanne. Huono kehitys on nähtävissä monissa suurissa valtioissa , kuten Brasiliassa, Venäjällä, Turkissa, Kiinassa, Intiassa… Yhdysvallat oirehtii sekin arveluttavalla tavalla.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Mistä osittain tapahtunut demokratian taantuva kehitys aivan viime aikoina johtuu? Yritän hakea seuraavassa apua tai edes joitakin vinkkejä Alexis de Tocquevillen historianfilosofiasta.   Ranskalainen Alexis de Tocqueville kiersi Yhdysvaltoja 1830-luvun alussa ja kirjotti kuuluisan teoksensa ”Demokratia Amerikassa”, jonka ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1835 (toinen osa 1840). Lähes 700-sivuinen kirja jakautuu teemoihin ja teemoittain sitä kannattaa myös lukea. Silloin siitä saa eniten irti. Kirjassa vertaillaan mielenkiintoisella tavalla Yhdysvaltain olosuhteita Euroopan vastaaviin.  De Tocqueville on lähtökohdiltaan aristokraatti ja siksi hän vertaa demokratiaa aristokratiaan. Ajattelin luodata Tocquevillen ajattelua noista 1800-luvun alkupuolen päivistä tähän päivään.

Mielenkiintoinen ulottuvuus hänen ajattelussaan on vaurastumisen ja demokratian välinen suhde. Tocqueville toteaa: ”Tasa-arvoisuus suo kaikille kansalaisille jonkin verran varoja, mutta myös estää ketään saavuttamasta erityisen mittavaa varallisuutta”. Hän jatkaa samasta aiheesta: ”On helposti pääteltävissä, että kunnianhimo on väkevämpää olojen tasa-arvoistumisen aikana, mutta heikkenee, kun oloista tulee täysin tasa-arvoisia”.

”Demokratisoituminen” (siis prosessina) on Tocquevillen määrittelyn mukaan siunauksellista, mutta demokratia ”täyteydessään” latistavaa. Yksi tulkinta voisi olla, että nykyajan liberaalissa demokratiassa saavutimme ”hetki sitten” juuri tuon täyteyden tilan: 1990-luvulta 2000-luvun alkuun moniarvoinen demokratia näytti ehkä parhaat puolensa tai ainakin se näytti voittavalta hevoselta yhteiskuntajärjestelmien kilpajuoksussa. Täydellisyydestä ei voi olla tietenkään puhettakaan. Historia ei loppunut tälläkään kertaa.

Voisi kuvitella, että nykypopulismissa – sen kannattajien toimesta - ylevän sankarin ”aristokraattista” viittaa sovitettaisiin  autoritäärisen demokraatin harteille. Autoritäärinen persoona ajaa ylpeydellä  ylemmyydentuntoisesti kansakunnan asiaa. Tästä on olemassa eriasteisia vaihtoehtoja, Miklos Orban, Donald Trump, Vladimir Putin ja Marine Le Pen muutamia  mainitakseni. Kaikille heille on ominaista aristokraattinen herkkähipiäisyys, suunnaton oikeassa olemisen tarve, ja eräänlainen messiaaninen lähetystehtävä.

On helppoa erottaa Tocquevilleläinen aristokratia nykyajan populistisista suuntauksista jo pelkästään sillä perustella, että nykyautoritäärisyys on nousukasmaista, siltä puuttuu de Tocquevillen näkemä  aristokratian ylevä historiallinen luonne ja syvyys. Se on vulgääriä päivänpolitiikkaa. Toista on aristokratiassa: aristokraattinen yhteiskunta sinällään estää populismin toteutumisen: siinä on ikään kuin sisäänrakennettu hienostunut este. Ihmiset ymmärtävät rajansa. Mutta, mutta….miten rajojen ymmärtäminen luetaan? Merkitseekö se rajoitteita sosiaaliselle koheesiolle,  jonka koemme demokratian hyveeksi.

Voisivatko demokratian parhaat piirteet  edustaa uudelleensyntynyttä ja uudistunutta,  ylevää  aristokratiaa?Demokratisoituminen on symbolisoinut koko kansakunnan ”aristokratisoitumista”, sen tasa-arvoista vaurastumista. Eliitti ei ole enää pelkästään rikkaita koskeva määrite, vaan on historiallisessa katsannossa levinnyt useisiin kansankeroksiin.  Kulta-aikaa kesti kuitenkin vain hetken. Globalisaatio, jonka avulla vaurastuminen on levinnyt ainakin osiin kehittyvää maailmaa,  on pysäyttänyt demokratisoitumiskehityksen kehittyneissä maissa.

::::::::::::::::::::::::::::::

Kanavalehden numerossa 6/2020 demokratian itsepuolustusta käsittelee dosentti  Aarne Mattila artikkelissa  ”Demokratian pitää taas ryhmittyä itsepuolustukseen”. Hän käsittelee demokratiaa sekä kansainvälisinä että kansallisina rakenteina.  Yksi nykymaailman ratkaisemattomia kysymyksiä on suurten kansainvälisten organisaatioiden (YK, Maailmanpankki, IMF, WHO …..) huono sopeutuminen nykymaailman toimintaperiaatteisiin. Mattila sanoo niiden rakentuneen erilaiseen maailmaan,  kuin missä nyt eletään ja on tietenkin tässä oikeassa.

Mitä seuraamuksia tällä kaikella on demokratian toteutumiselle? Mattila esittää liberaalidemokratioiden toimintamekanismien joustavoittamisen vaihtoehtona melko suoraviivaisesti autoritaarista järjestelmää ”Kiinan tapaan”. Toiseksi vaihtoehdoksi Mattila esittää Venäjän, Turkin ja Unkarin malleja. Molemmissa järjestelmävaihtoehdoissa jyrkät muutokset näyttävät olevan kivuttomammin toteutettavissa kuin liberaaleissa demokratioissa. Monissa autoritaarisissa järjestelmissä  on rakennettu nipin napin päivänvalon kestävä  ”demokraattinen kate” kansakunnan halujen ja toiveiden päälle.

Kysymys on siitä,  pystyykö autoritaarisen järjestelmän suoraviivaisuus ja tehokkuus peittämään järjestelmään väkisinkin sisältyvät kansanvallan puutteet ja hyväksyvätkö kansalaiset demokratiavajeet. Luonnollisesti on ihmisiä,  jotka myös periaatesyistä vastustavat demokratiarajoitteita ja heitä saattaa olla lisääntyvässä määrin, kun autoritaarisista käytännön toimista saadaan näyttöä.

Tietenkin on kysymys myös esimerkiksi EU:hun kuulumisen typpisistä sitoumuksista. Kuinka kauan läntiset liberaalit demokratiat sietävät järjestelmärikkureita ja hyväksikäyttäjiä?  Rahanjakomekanismeihin sisältyy mahdollisuus painostaa tottelemattomia demokraattisten prosessien vahvistamiseen, mutta EU:n yhtenäisen kannan läpivienti voi tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia. Se lienee kuitenkin välttämätöntä ajan mittaan.

Selvää on, että edellä Mattilan kuvaamat työelämän ja sosiaalisten linkitysten muutostarpeet ovat ilmeiset. Uudessa järjestelmässä (jos järjestelmästä voidaan puhua) tulee olla kaksi lähestymistapaa, kansallinen ja kansainvälinen (johtuen yleisestä globalisoitumisesta ja valtavista pääomamarkkinoista). Käyttöön otettavan järjestelmän tulee perustua poliittiseen päätökseen, työmarkkinajärjestöt eivät siihen pysty.

::::::::::::::::::::::::::::

Voisiko ääripäiden väliltä löytää kompromissin? Markku Kuisma mainitsee kirjassan ”Rosvoparonien paluu” esimerkkeinä vastuullisista kapitalisteista Gutzeitin, Herlinin, Rockefellerin (?). Voisin lisätä tähän aivan tuoreen esimerkin: Supercellin johtajat. Mitähän de Tocqueville sanoisi heistä? Jotain ihailtavaa tähän sisältyy: onnistujat muistavat taustansa. Onko vihdoinkin nähtävissä edes häivähdys ylevästä demokratiasta, ”demokratian aristokratiasta”.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tocqueville ikään kuin ironisoi tulevaisuudessa häämöttävää skandinaavista mallia todetessaan, että kunnianhimo vähenee yhteiskuntaolojen saavuttaessa suuren tasa-arvoistumisen asteen. Tästä syntyy helposti suuri erimielisyys, koska monet – minä heidän joukossaan - ovat juuri päinvastaista mieltä: demokratia nimenomaan mahdollistaa kunnianhimon täyttymisen? Tocquevillen mielestä taas tasa-arvo kypsässä vaiheessa flegmatisoi yhteiskuntaa ja ihmisiä. Nämä ovat juuri nyt ajankohtaisia kysymyksiä taisteltaessa hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti