maanantai 21. elokuuta 2023

Natoon liittymisen haavoittuvuudet

 

 

Professorit Stefan Forss ja Kari Liuhto sekä ent. europarlamentaarikko Henrik Lax ovat kirjoittaneet Helsingin Sanomiin artikkelin ”Presidentinvaaleihin pitää suhtautua erityisellä vakavuudella” (13.8.2023). Siinä he tarkastelevat tulevia presidentinvaaleja valtionpäämiehen keskeisten tehtävien näkökulmasta. Tällä he viittaavat ensisijaisesti presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tehtäviin, mutta ovatko nämä tehtävät olleet riittävästi esillä? Eivät ole, sanovat monet. Ikään kuin vaalitaistelu ei olisi vielä edes alkanut, ja eihän se olekaan. Keskusteluja on käyty lähinnä sisäpoliittisista teemoista, ilmastokysymyksistä   ja presidentin valtaoikeuksista suhteessa pääministeriin. Tilanne muuttunee, kun kaikki presidenttiehdokkaat on nimetty.

Kiinnostavaksi Forssin ja kumppanien teksti muuttuu, kun tulkitsen sen moitteeksi suomalaisten hyväuskoisuudesta. Sotaa ei suinkaan ole vältetty eikä edes sen uhkaa ole sivuutettu. Presidentiltä vaadittava ”kansakunnan isän” laadukkuus nousee arvoon arvaamattomaan. Kirjoittajat antavat ymmärtää, että ehdokasasettelussa ja valinnassa on onnistuttava.

Nyt olemme sitoutuneet pysyvästi - siltä näyttää - Natoon. Onko kysymyksessä yksi historian fukujamalaisista lopuista? Vannomatta paras. Nykyinen kriisi voi olla vain alkusoittoa. Dmitri Medvedev, Nikolai Patrusev ja muut vaikuttajat käyttävät uhkaavia propagandistisia puheenvuoroja. Onko näihin reagoitava? Ei välttämättä. Sen sijaan on nähtävä olemassa oleva tilanne (inho)realistisesti. Me olemme nyt sotilasliiton jäsen peruuttamattomasti, eikä meillä ole Ruotsin tavoin (tosin Ruotsin itsensä tahdon vastaisesti) aikalisää pohtia tapahtunutta tai tapahtuvaa.

Forssin ja kumppanien spekulointi Trumpin valinnasta Yhdysvaltain presidentiksi tai jonkin suomalaisen ”mustan hevosen” valinnasta presidentiksi (ja sitä ennen presidenttiehdokkaaksi) jääköön tässä kokonaan kommentoimatta.

Sen sijaan palautan mieliin pohdintani viime vuosilta Natoon liittymisen seurauksista. En peittele sitä, että olin Nato-kriittinen eikä asia ole jättänyt minua vieläkään. Nyt asiaa voidaan tarkastella retrospektiona, liittoutumisesta, jonka kanssa on opittava elämään, koska Natoon liittymispäätös oli ja on vaihtoehdoton.  Mitkä ovat tämän päätöksen mahdolliset haavoittuvuudet? Tähän kysymykseen haluaisin myös presidenttiehdokkaiden vastaavan rehellisesti. Se voisi olla yksi avainteemoista vaaleissa.

Seuraavat kohdat muokattuna vanhan (blogikirjoitus vuodelta 2022) kirjoitukseni kontekstiin kuvaavat kiteytetysti suhtautumistani Natoon muutamina viime vuosina. Kommentoin luettelon kohtia tarvittavilta osin tämän päivän näkökulmasta.

1)    Skandinaviassa Ruotsi ja Suomi ovat liittoutumattomina maina olleet alueen vakauden symboleja. Nykyinen - ja kymmeniä vuosia jatkunut - rauhanomainen ympäristö  ei tue riskinottoa liittoutumisen kautta.

Kommentti: …paitsi, että Ukrainan uhanalainen asema muutti kaiken…. Onko Suomen eturintama Ukrainassa?

 

2)    Sanotaan, että Nato-maan kimppuun ei ole koskaan hyökätty. Ei ole myöskään hyökätty Länsi-Euroopan sotilaallisesti liittoutumattomien maiden kimppuun (Ruotsi, Itävalta, Sveitsi, Suomi, Irlanti) kertaakaan Naton olemassaolon aikana.


3) On väitetty, että Naton jäsenenä Suomi on ”oikeassa” demokraattisesti johdettujen maiden viiteryhmässä. Päinvastoin Natossa on runsaasti autoritäärisesti tai epävakaasti johdettuja maita (Unkari, Puola, Turkki, Bulgaria, Romania). Liittoutumattomana maana - kohdassa kaksi mainittujen maiden joukossa - Suomi olisi ja on itselleen soveliaassa seurassa.

 

4)    Naton viides artikla on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen määrittäessään muille jäsenvaltioille annettavan tuen periaatteita. Viidennen artiklan mukaan kukin jäsenmaa päättää itsenäisesti ja kansallisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti antamansa avun luonteen ja laajuuden. Realismia on 5. artiklan kohta, jossa todetaan avustuskeinona ”poliittiset toimenpiteet”. Useimmat jättäytynevät tämän klausuulin taakse. Natoon projisoidaan ylimitoitettuja toiveita?

 

5)    Suomen saama tuki – jos olisimme Naton jäseniä – voi olla ”kansallisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti” lähinnä henkistä luonteeltaan samaan aikaan, kun liittoutumisen kaikki rasitteet lankeavat osaksemme (altistumme vaaralle, että aluettamme käytetään Naton jäsenenä vihollista vastaan – joka on USA-johtoisen Naton vihollinen, muttei välttämättä meidän!).

Kommentti: Ukrainan tilanne on muuttanut  asetelmaa. Uskon, että nyt on suurempi valmius auttaa toista  jäsenvaltiota kuin aiemmin. Ukrainassa taistellaan suurempien arvojen puolesta.

 

6)    Venäjälle Suomen vastainen raja on sen kaikkein rauhallisin raja. Suomen ja Ruotsin kannan muutos Naton hyväksi merkitsee Euroopan geopoliittisen aseman muuttumista. Itämerestä tulisi Naton sisämeri, jonka yhdessä kulmauksessa on Pietari.

 

7)    On täysin mahdollista, että Venäjän ja Suomen yhteinen pitkä raja tuo Suomelle Naton jäsenenä ajan mittaan vastuita, joita emme ole alun perin halunneet. Entä ovatko muut maat valmiita puolustamaan Suomen pitkää itärajaa?

 

8)    Suomi ei ole ollut Venäjän hyökkäyksen kohteena muulloin kuin suurvaltojen (Venäjä itse, Saksa, Ruotsi, Ranska) pelinappulana viimeisten runsaan parin sadan vuoden aikana.  Liittoutuminen tai liittoutumisen epäily lisää sodan riskiä. Natossa Suomi on mahdollisen suurvaltasodan osapuoli ja sen ensi-iskun potentiaalinen kohde. Oikeastaan ainoa asia, jota Venäjä Suomessa pelkää on, että sen aluetta käytetään hyökkäykseen Venäjää vastaan. Yhteiskunnallisella näkijällä Matti Kurjensaarella oli viesti, joka on pätevä tänäkin päivänä: M.K. viittaa kolmekymmentäluvun ”pelottavaan oppiin Suomesta länsimaisen kulttuurin etuvartiona” ja jatkaa: ”Etuvartio ei ole itsenäinen, se odottaa aina päävoimia muualta. Sillanpääasema on aina vaaranalainen. Etuvartio on aina alistettu jollekin muulle, itseään voimakkaammalle ryhmittymälle. Etuvartiona Suomi on aina oleva suurempien käskyläinen ja juoksupoika”.

 

9)    Ns. asiantuntijoista (mukaan lukien sotilasasiantuntijat) ei ole välttämättä ratkaisemaan liittoutumiskysymyksiä. Asiantuntijoilla on aina työyhteisönsä: sotilailla painaa kauluslaatta (sotilaat tekevät esikunnissa heille kuuluvaa työtä, jossa otetaan koko ajan huomioon sotilaallisten toimien mahdollisuus). Näkökulma on liian kapea-alainen politiikan välineenä. Media-, talous- ja poliittisen eliitin Nato-kannatuksen vaikuttimia on tutkittu aivan liian vähän. ”Asiantuntijoiden” tai ”tutkijoiden” taustat tulee aina ottaa huomioon (mistä he saavat rahoituksensa ja mitä mahdollisia sitoumuksia heillä on keskenään riidoissa oleviin osapuoliin). Asiantuntijan lausunto on myös mielipide eikä välttämättä enempää.

 

10) Suomen on syytä ajatella ensisijaisesti omaa etuaan erilaisissa kriisien painostus/pakotetilanteissa. Suomella ei ole välttämättä tarvetta käyttäytyä Nato-maiden tapaan. Euroopan yhteisön sisällä Suomen tulee painostaa muita maita todelliseen rauhantyöhön kompromisseineen.

Kommentti:  Useimmat nähnevät asian niin, että lännen ja EU:n yhteinen etu on myös oman maamme etu.

 

 

11) Viime aikojen kehitys on osoittanut, että kriisien määrä on pysynyt vähintään ennallaan ja ne ovat rakenteeltaan yhä monimutkaisempia. Ei voida mennä esim. Yhdysvaltain selän taakse ja ajatella, että siellä on turvallista toimia. On vaara, että liittoutumisen kautta joudutaan sitoutuneeksi konflikteihin, joihin liittoutumattomana maana ei tarvinnut ottaa kantaa. Konfliktiin osallistuvat maat voivat katsoa, että olemme Naton kautta sitoutuneet sotaan, vaikka emme siihen itse osallistu konkreettisesti. Pelkkä sanallinen kannanotto herkästi reagoivien ihmisryhmien ongelmiin voi altistaa esim. omaan maahan kohdistuviin terroritekoihin.

 

12) On selvää, että Venäjä on lisännyt asevarusteluaan ja valtaansa vaikutuspiirissään olevilla alueilla tultaessa 2010-luvulle ja edelleen 2020-luvulle. Vastaavasti Nato on lisännyt toimeliaisuuttaan Itämeren piirissä. Tämä huomioiden Suomen toimet ovat olleet ajantasaisia:  on lisätty puolustuskykyä ja puolustusyhteistyötä Skandinaviassa. Nato-yhteistyö on tiivistynyt ja se tuo oman lisänsä (mutta myös riskinsä) ulkosuhteidemme kehitykseen.

 

13) Suomi on hoitanut rauhanaikaisia suhteitaan Venäjään käytännönläheisesti,  ei periaatteelliseen vastustukseen perustuen. Siksi Suomella on ollut liikkumavaraa enemmän kuin monella muulla maalla. Mikään helppo naapuri Venäjä ei ole edes rauhan aikana. Sillä on tapana koetella pikkuista Suomea vaihtelevin keinoin, kuten Saimaan kanavan puunkuljetusten tukkimisella, huostaanottokiistoilla tai turvapaikanhakijatulvalla pohjoisrajalla. Jännitteet ovat olleet kuitenkin hallittavissa. Niitä tulee jatkossakin, kuten muitakin jännitteisiä tilanteita. Niiden kanssa on opittava elämään. 

 

14) Yleisellä tasolla voitaneen todeta, että  ”eliitin” ja ”kansan” välillä on suhtautumisero Natoon, joka supistui olemattomaksi helmikuun 24. päivänä vuonna 2002. Aseisiin, varusteisiin ja armeijaan nojautuva eliitti on taipuvaisempi omaksumaan Natoon suopeita kantoja turvallisuutta tuovana ratkaisuna, kun taas kansalaiset ovat painaneet visusti mieleen opetukset,  joita on saatu aiempina vuosisatoina: monesti historiassa kansa (siviilit) on se, joka on kantanut raskaimman taakan sodassa.

 

15) Lähitulevaisuus. Tulevaisuutta on vaikea ennakoida. Mitään merkkejä kansainvälisen jännityksen livenemisestä ei ole kuitenkaan näkyvissä. Suomi lisää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä USA:n kanssa (DCA) ja antaa luvan käyttää Suomen maaperää operatiiviseen toimintaan tietyissä rajoissa. Lähinnä tämä koskenee sotaharjoitusten järjestämistä. Vastaavasti Venäjä vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan lännessä perustamalla Moskovan ja Leningradin sotilaspiirit sekä armeijakunnan ja muita yksiköitä. Tästä ei seuranne mitään konkreetista uhkaa rauhan vallitessa.

 

Suomalaisten asevelvollisten osallistuminen Naton operaatioihin on päättämättä. Oikeastaan vasta (todennäköinen) osallistuminen näihin operaatioihin mittaa Naton suosion Suomessa. Maallikon silmin Nato-yhteistyö vaikuttaa kehykseltä syvemmälle maakohtaiselle yhteistyölle.

 

::::::::::::::::::::

 

Olemme nyt liittoutunut maa, joka on irtisanoutunut ”harmaalla” alueella toimimisesta. Oikeastaan Matti Kurjensaaren puheenvuoroa (kohta 8) voitaisiin pitää puolueettomuuden (= harmaalla vyöhykkeellä toimimisen) muistopuheena. Nykyisin Venäjällä Suomi tulkitaan – sen ovat viimeaikaset sotaisat puheet osoittaneet – yksiselitteisesti vihollisen kanssa liittoutuneeksi maaksi.

 

Mutta ajat,  ne muuttuvat…. Annettakoon muutokselle kapeassa raossa mahdollisuus. On mahdollista, että joku presidenttiehdokkaista ottaa esille Venäjän kanssa vaihtoehtoisen toimimisen mallin siinä ahtaassa marginaalissa, jossa se enintään on mahdollista. Mutta ongelmaksi jää edelleen, miten suhtautua ambivalentisti Venäjän järjenvastaiseen, valehtelun kuorruttamaan ja ihmisarvosta piittaamattomaan toimintatapaan.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti