torstai 23. syyskuuta 2021

Suvakit, puritaanit ja maalittajat

 

 

Olen näissä kirjoituksissa käsitellyt monellakin tapaa repivistä ideologisista näkökohdista nousevia  nykykulttuurin ilmiöitä, joita leimaa viha toisella tapaa ajattelevia kohtaan  tai ainakin halu leimata vastustajat joillakin negatiivisilla  epiteeteillä tai epämiellyttävillä  määritteillä.  Oikeistopopulismin nousu  synnytti 2010-luvulla sen vastustajien joukoissa liikkeen,  jossa (ääri)oikeistolaisia populisteja moitittiin muun muassa heidän harjoittamasta etnonationalismista. Vastaiskuna oikeistopopulistit kehittivät haukkumasanaksi mm. käsitteen kulttuurimarxilaisuus (joka on eräänlainen otsake useille vastustettaville asioille,  kuten monikulttuurisuudelle, ympäristöaktivismille, seksuaalivähemmistöille,  aborttikysymykselle…..), jota meillä käytti erityisesti Timo Soini ollessaan vielä voimissaan vuoden 2014 paikkeilla. Isossa kuvassa kulttuurimarxilaisuutta voidaan pitää kylmän  sodan raunioille syntyneenä vastakkainasettelun haukkumasanana. Soini käytti myös käsitettä ”suvakit” ahdasmielisinä pitämistään suvaitsevaisuusintoilijoista.

Kun nyt puhutaan em. käsitteistä johdetuista uuskäsitteistä, on syytä huomata eri ilmaisujen historialliset juuret. Ei suinkaan kulttuuritaistelu ole someajan ilmiö vaan vanhempi kylmän sodan jälkeisen  ajan kulttuurikamppailun ilmentymä. Juuria voidaan etsiä vieläkin kauempaa historiasta. Kulttuuritaistelu liittyy muun muassa varhaiseen 1930-luvun hegemoniseen taisteluun porvariston ja vasemmiston välillä. Taistelua käytiin sekä pääoman ehdoilla että kulttuuririntamalla. Marxilaisen teorian mukaan porvaristo pyrki käyttämään kulttuurihegemonista asemaansa hyväkseen työväkeä vastaan. Vasemmisto kehitti sille vastavoiman, jonka airueksi lähti osa älymystöä.

Nykyisiä käytettäviä käsitteitä ovat – edellisten lisäksi – mm. uuspuritanismi, jota Hesarin kulttuuritoimittaja Vesa Sirén käsittelee kolumnissaan ”Tuliko suvaitsevista uusia puritaaneja?” (HS 12.9.2021). Konservatiivinen journalisti ja tietokirjailija Anne Applebaum, joka on aiemmin moittinut oikeistopopulisteja (Trump,  Orban) jyrkkään sävyyn, on nyt kohdistanut terävän kritiikkinsä ”uusiin puritaaneihin”, joiden mukaan tiedostava, radikaali  eliitti on erittäin suvaitsematonta omahyväisyydessään.  Lienee itsestään selvää, että tämäntyyppiset kulttuuritaistelut lopulta johtavat ylilyönteihin puolin ja toisin.

Tässä tullaan lähelle käyttämääni käsitettä ”tasapuolisuussyndrooma”, jossa pyritään tekemään tasapeli kiistelevien osapuolien välille ilman,  että sille löytyy perusteita. Kiusalliset kiistat voidaan lakaista maton alle suhteellisuudentaju unohtaen. Niinpä Yhdysvaltain äärioikeiston demokratiaan kohdistuneita valtavia tihutöitä  ei voida edes verrata sinänsä kiusallisiin uuspuritanistisiin jakolinjoihin.

Yksi uuden kulttuuritaistelun käsitteistä on cancel-kulttuuri (vaientamis-  ja tuomitsemiskulttuuri), jonka eräänä lyömäaseena käytetään maalittamista.  Sen avulla voidaan äärimmäisessä tapauksessa  mitätöidä koko ihminen. Sitä voidaan käyttää aseena kulttuuririntaman molemmin puolin toista osapuolta vastaan, mutta myös ryhmien sisäisenä valtataistelun välineenä.

Vielä yksi käsite:  ”Woke” on syntynyt afroamerikkalaisten käyttämästä  käsitteestä awake (”olla hereillä”), joka siirrettynä tähän päivään merkitsee vaatimusta herätä LGBTQ-oikeuksiin, feminismiin, ympäristöoikeuksiin….. Black Lives Matter terävöitti huomattavasti WOKE-kulttuurin sisällä käytyä tasa-arvokeskustelua.

Kuten edellä esitetystä käy ilmi toistuvat samankaltaiset kulttuuritaistelut historiassa. Vain vastakkainasettelussa käytettävät välineet muuttuvat. Tämän päivän tehoase käytävässä kamppailussa on netti. Netti vain on kääntynyt alun perin positiivisia reaktiota herättäneestä sananvapauden välineestä jopa  keskustelua tukahduttavaksi kanavaksi ihmisten välisessä kanssakäymisessä. 

:::::::::::::::::::::::::

Sirénin artikkelissa tuodaan esille mielenkiintoinen näkökulma, jossa puritaanien kurilinja (joka kohdistuu edistyksellisten sisäiseen valvontaan) on ”halvaannuttanut yliopistojen ja yhdysvaltalaismedian toimintaa” (Anne Applebaum). Somessa julkaistavat syytökset  ”vääränlaisesta” käytöksestä, sanoista ym. johtavat hutkien annettaviin tuomioihin. Käsitän niin,  että ”edistyspoliisit” valvovat horjahtelijoita, jotka eivät ole riittävän oikeamielisiä ja  oikeaoppisia, eivätkä riittävän kurinalaisia.

Tilanne on muuttunut parissa kymmenessä vuodessa, sillä Sirénin artikkelissa  mainittuja ”boheemeja porvareita” (ja miksei suomalaisittain vapaamielisiä vasemmistolaisia) arvostettiin 2000-luvun vaihteessa heidän vapaamielisyyden asteensa takia. Elettiin Richard Floridan homoindexin aikoja, johon itsekin perehdyin melko perusteellisesti. Kysymys ei siis ollut homojen muita suuremmasta luovuudesta, vaan siitä, että erilaisilla mittareilla osoitettiin, että suvaitsevimmat kaupungit olivat samalla myös luovimpia. Suvaitsevaisuuden yhtenä mittarina käytettiin suhtautumista homoihin.  Ne kaupunkiyhteisöt,  jotka osoittautuivat erilaisilla mittareilla (esim. suhtautumisessa homoihin)  suvaitsevimmiksi,  osoittautuivat monilla mittareilla mitattuna myös luovimmiksi. Luovuusindeksillä pisteytettiin sitten kaupungit paremmuusjärjestykseen. ”Luovan luokan” suuruus ratkaisi kamppailun menestymisestä kaupunkien välisessä kilpailussa. En puutu tässä Floridan tutkimuksiin kohdistuneeseen kritiikkiin.

:::::::::::::::::::::::::::::

Nyt  bobot (Bobos = bourgeois bohemians) ovat uusi informaatioajan ”valistunut” eliitti, uusi yläluokka.  The Guardian käytti tätä nimeä jo syksyllä 2020, joten mistään ihan uudesta asiasta ei ole kysymys . Tähän ihmisryhmään voidaan liittää käsitteitä,  kuten ”mukavuuden halu”, ”ylellinen kiireen tuntu”, ”luova kumous”, ”menestyvä yrittäjyys”, ”hyvä koulutus”, ”30-40 vuoden ikä”…. Tähän ryhmään kuuluvat edustanevat modernia versiota Floridan luovasta luokasta ainakin pinnallisella tasolla. He ovat yhdistäneet epäpyhästi kuusikymmentälukulaisen vastakulttuurin ja 1980-luvun materialistiseen ajatteluun perustuvan yrittäjyyden.

Miten puritaanit suhtautuvat boboihin? Tietenkin kriittisesti. Bobot leimataan ajastaan jälkeenjääneiksi keski-ikäistyneiksi ”boomereiksi”. Puritaanit erottuvat – sillä erottautumisestahan  tässä on kyse – boboista  poliittisesti korrektin (”suvaitsevan”) kielenkäytön avulla. Jos siis bobot pitävät itseään eliittinä, haluavat puritaanit erottua heistä poliittisesti korrektin kielen avulla. Näin he näkevät itsensä strategisen luontevasti asemoituneiksi nykyajassa.

Mutta….

Suvaitsevaisten edistyksellisyys on rakentanut heille itselleen ansan: he ovat rakentaneet edistykseksi nimetyn kehikon, jolla he työntävät syrjään muut alun perin samanmieliset ryhmät.  Mutta onko heillä varaa särkeä arvokas suvaitsevaisuuden kulttuuri omalla poissulkemisajattelullaan?

Puritaaninen poissulkemismenettely koskee myös työväenluokkaa. Donald Trump päästettiin käsiksi työväen ominaislaatuun,  kun erottumaan pyrkivä eliitti suhtautui heihin ylenkatsoen – ei ehkä tietoisesti, mutta kuitenkin tosiasiallisesti.

Johtopäätös voisi olla seuraava: ”suvakkien” on palattava alkuperäiseen suvaitsevaisuuden käsitteeseen, jos he haluavat vähänkin laajemman kannatuksen vaaleissa.  Suvaitsevaisuuden puritaanit ovat itsetäyteydellään omiaan loitontamaan sovittelevia konservatiiveja  heidän tärkeiksi kokemista asioista.  On siedettävä erilaisuutta eikä torjuttava sitä.

Yllä olevaa voidaan soveltaa – varauksin - Suomeenkin: perussuomalaiset tuntevat vastenmielisyyttä Suomen puritaaniyhteisöä kohtaan, jonka  muodostavat uudet nuoren polven ärhäkkäät vihreät,  jotka ehdottomuudellaan vievät pohjaa paitsi omalta kannatukseltaan,  niin myös poliittiselta vaikuttavuudelta.  

Vastakkaiselta puolelta löytyvät Suomen trumpilaiset etnonationalistisine periaatteineen. Nämä kaksi ovat kuin tuli ja vesi Suomen politiikassa.

Toki on todettava, että kaikkein hulluimmat radikalismin ilmenemismuodot puuttuvat Suomesta, mikä korostaa  Suomen poliittisen  järjestelmän maltillista luonnetta. Suomessa suvaitsevaisten suvaitsemattomat ”kielipelit” eivät ole saaneet kunnolla jalansijaa.

Sirénin kolumnissa todetaan aivan oikein, että poissulkeva puritanismi voi hajottaa – etten sanoisi lahkouttaa – tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta  ja oikeudenmukaisuutta kannattavia voimia liian pieniksi yksiköiksi optimaalisen poliittisen vaikuttamisen kannalta.

Edellä esitettyjä asioita kerratessa tulee mieleen ”entiselämyksen” (déjà vu)  tunne: tämä kaikki on kohdattu joskus aiemmin historiassa -  jonkun toisen asian yhteydessä -  montakin kertaa.  Ajatellaan vaikkapa taistolaisia, jotka myös  pyrkivät rajaamaan omalla kielipelillään oikeassa olevien määrän suppeaksi voidakseen hallita historiaa ja tulevaisuutta.

Kaiken kaikkiaan kysymys on monimutkaisesta kudelmasta, jota en ehkä pysty erittelemään seikkaperäisesti, mutta joka kertoo paljon nykymaailman demokratian haasteista.  Yksinkertaistaen voisi kai sanoa,  että nykyinen äärimmäinen  ”luova luokka” tai osa siitä on tullut itsetietoisemmaksi ja ryhtynyt erottelemaan jyviä akanoista ”meihin”  ja ”heihin”. Mutta he itse ovat tehneet itsensä alttiiksi kritiikille, koska suvaitsemattomuus on niin ilmeistä.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti