lauantai 26. maaliskuuta 2022

Kun järki lakkasi selittämästä maailmaa


 

 

Helsingin Sanomien artikkelissa ”Tunne syrjäytti järjen kielenkäytössä” 22.3.2022 referoitiin hollantilais-amerikkalaista tutkimusta,  jossa määritettiin aika-akselilla järki- ja tunneilmaisujen suhteellista ilmenemistiheyttä useantyyppisissä tietolähteissä (lehdet, kirjat ym.) 1850-luvulta aina nykypäivään saakka. Tuloksista vedettiin yhteenvetona päätelmä, että 1980-luku muodostaa taitekohdan rationaalisuuden (järkiperäisyyden) ja intuition (tunneperäisyyden) välillä.  1980-luvulle saakka rationaalisuus kasvoi ripeästi intuition (tunnevaltaisuuden) pysyessä maltillisella laskevalla tasolla. Intuitiota sisältävät tekstit räjähtivät kasvuun 1980-luvulta eteenpäin. Rationaalisuuteen liittyviä teksteissä ilmeneviä sanoja olivat mm. analyysi, data, raja-arvo, järjestelmä, prosentti, määritellä, koko. Intuitioon liittyviä sanoja taas olivat mm. kuvitella, viisaus, mieli, luulla, uskoa, todellisuus, tuntea, vaistota……

Mielenkiintoisia tutkimustuloksia, koska olen pohtinut samoja asioita ilman tieteen tukea, siis ”sormituntumalta” eli ajattelun varassa. Olen siis joillakin tarkennuksilla täydennettynä päätynyt samaan tulokseen kuin tieteellisellä  menetelmällä on nyt vahvistettu. 

Joudun tässä kirjoituksessa tyytymään Hesarin artikkelin – sinänsä valaisevan referoinnin – esittelyyn ja siitä vedettäviin johtopäätöksiin. Alkuperäistä tutkimusta ei ole käytettävissäni. Esimerkkinä omakohtaisesta asian pohdinnasta lainaan ohessa blogikirjoitustani  vuodelta 2013:

Blogikirjoituksessa ”On monta 1960-lukua”, 30.12.2013 totean seuraavaa: ”Ihminen on sitä, mitä odottaa…. Juuri odotus on vallankumousten – myös 1960-luvun arvokumouksen – voima, mutta samalla pettymyksen siemen. Kehitys ei kehittynyt yhä paremman yhteiskunnan suuntaan, kuten moni kuvitteli. Viimeistään 1990-luvun alun lama palautti maan pinnalle”.

Saman kirjoituksen toisessa kohtaa totean: ”Tuon vuosikymmenen (1960-luku) kesto oli ja on eri ihmisten arvioissa eripituinen. Monet arvoradikaalit asettavat vuosikymmenen alkamisajankohdaksi karkeasti vuoden 1965 ja monet haluavat päättää sen vuosikymmenen vaihteeseen.”

Minulle tuon ajan optimismi liittyi oleellisesti tieteelliseen edistykseen. Jälleen lainaus blogikirjoituksestani: ”Mistä minulle on jäänyt käsitys 1960-luvusta tiedekeskeisenä? No, mielestäni tuolloin taikauskon määrä oli läntisessä maailmassa minimissään. Kreationismi, raamatun käsittäminen kirjaimellisesti ja monet muut ajattelutavat asetettiin kyseenalaiseksi. Evoluutioteoria eli voimakasta vahvistumisen aikaa lännessä. Osana järkiperäisyyden voitonmarssia oli Neuvostoliiton lähettämä Sputnik vuonna 1957 ja ensimmäinen miehitetty avaruuslento vuonna 1961!  Etsittiin totuutta tiedemaailmasta.”

Ja vielä lainaus kirjoituksestani: ”Tulevaisuuden tutkimus (futurologia) oli kova sana: haluttiin uskoa jatkuvaan edistykseen ja kehitykseen.” Tulevaisuuden tutkimuksen tähti oli 1960-luvun alussa Herman Kahn. Hän ennusti optimistisesti, että ydinsodalla voi olla voittaja. Tätä voisi sanoa jo ylioptimismiksi tai karhunpalvelukseksi optimismille.

Ja lainaus jatkuu….

”Uschanov (viittaan blogikirjoituksessa Tommi Uschanovin teokseen ”Hätä on tarpeen”, Teos,  2015)  kiinnittää aivan oikein huomiota sosiologian ja yhteiskuntatieteiden ja psykologian nousuun noina vuosina. Yhteiskunta nähtiin rationaalisena yksikkönä, jota voitiin tutkia matemaattisen tai tilastollisen tarkasti. Tästä loogisena seurauksena oli, että katsottiin, että yhteiskuntaa voidaan ohjata järkiperäisesti. Tämän ajattelun äärimmäinen muoto oli kybernetiikan (yksinkertaistaen: mallintamisen soveltaminen yhteiskuntatieteisiin) läpimurto humanistisissa tieteissä. Vastaavasti historiatiede menetti asemaansa, kun tieteellinen huomio keskittyi siihen olemiseen ja elämiseen, jota parhaillaan elettiin. Vielä tarkemmin: nykyisyys uhkasi kadottaa menneisyyden ja tulevaisuus nykyisyyden!”

Ja lainaus jatkuu edelleen….

”Toisaalta Uschanov esittää näkemyksen, että optimistinen usko tieteen voimaan ei ole kadonnut mihinkään verrattuna 1960-lukuun. En minäkään väitä sellaista. Kysymys on mielestäni siitä, että 1960-luvulla ajan henki oli poikkeuksellisen tiedeluottavaista, jopa niin, että mikään haaste ei tuntunut liian suurelta. Samaan aikaan uskomustiedon oli erittäin vaikeaa murtautua läpi läntisissä maissa (ja Neuvostoliitossa, jossa vallitsi ”sosialistinen tieteellisyys”). Mielenkiintoni kohdistuukin siihen, miksi luottamus tieteelliseen näkemykseen aaltoilee ajan mukana. Muistisopukoista kaivelen Yhdysvaltain presidentin pitäneen 1920-luvun alussa järjettömänä Darwinin oppien kyseenalaistamista. Ei kulunut montaa vuotta, kun joissakin osissa Yhdysvaltoja levisi kulovalkean tavoin uskomusperäinen ajattelutapa.”

Eräänlaisena synteesinä viittaan vielä toiseen vanhaan blogikirjoitukseeni ”Optimismin aikaa etsimässä” (8.4.2019):

”Olen toistuvasti tuonut esille, että järkiperäisyyden kasvu oli 1960-luvun ilmiö (lähtökohtia voidaan toki etsiä jo 1950-luvulta). Rationaalisuuden voittoa ei ole ihan helppoa osoittaa todeksi. Yritetään kuitenkin! Tommi Uschanov viittaa sanomalehtianalyyseihin, missä tiettyjä järjen ylivoimaa ja ratkaisukeskeisyyttä osoittavat sanat esiintyvät noina ”järjen vuosina” tiheämmin kuin muina aikoina. Tällaisia sanoja ovat ”vastaus”, ”ratkaisu”, ”nyt”, ”juuri nyt” ja ”juuri parhaillaan”. Viisikymmentäluku näyttäytyy ikään kuin ”järjenkäytön herruuden” nousua ennakoivana vuosikymmenenä.

Tommi Uschanov siis viittaa käyttämissään lähteissä samoihin johtopäätöksiin, mitkä nyt tulevat esille uudessa hollantilais-amerikkalaisessa tutkimuksessa. Eli asiassa voi olla vinha perä.

:::::::::::::::::::::::::

Olen edellä esitetyissä lainauksissa korostanut 1960-luvun tieteellisyyttä. Se on siis itse asiassa osa vuosikymmeniä kestänyttä pidempiaikaista kehitystä kuten Hesarin referoimasta hollantilais-amerikkalaisesta tutkimuksesta käy ilmi.  Miksi itse olen kokenut aika-akselin 1960-lukua koskevan osion niin tärkeäksi? No, koska itse elin silloin herkästi vaikutteita ottavaa koulupojan elämää. Tunsin tieteellisen innostuksen voiman. Vastaavasti blogikirjoituksissani 1960-lukuun liittämäni ilmaisut ”optimismi” ja ”(positiivinen) odotus” ajan ilmiöinä ovat täyttymättömyydessään aiheuttaneet minussa turhautuneen pettymyksen tunteen tultaessa 2000-luvulle, jossa ”totuuden jälkeinen aika” on saanut jalansijaa ja jopa muodostunut joillakin tahoilla vallitsevaksi.

Uschanov valitsee optimismin ilmenemisen ”optimaaliseksi” vuodeksi vuoden 1965. Toki hän lieventää näkökohtaansa toteamalla, että hän tarkoittaa viiden vuoden jaksoa kyseisen vuoden tienoilla. Tähän ei kannata takertua, sillä tavoitteena on symboloida ajankohtaa sellaisten tapahtumien näyttämönä, jotka johtavat ajatukset optimismiin.

Toki tiede on saavuttanut 1980-luvun jälkeenkin ennenkuulumattomia virstanpylväitä, ei kahta sanaa. Ajanjakson 1980-luvulta nykypäivään kuvaamiseen käyttäisin muista yhteyksistä tuttua  käsitettä  ”polarisoituminen”: on edetty ripein askelin tieteessä, mutta  samalla vastavoima ”intuitiivisuus” tunnevaltaisuusmielessä  on lyönyt läpi. Voidaan myös vetää johtopäätös, että intuitio ja päättelevä äly  muodostavat sinänsä toimivan kokonaisuuden, joten intuition varassa syntyvää ajattelua (oivallusta) ei ole syytä vähätellä. Tässä kirjoituksessa  kuitenkin rajaan intuition käsittämään tunnevaltaisuuden,  joka on saanut yhä vaikuttavamman aseman ajattelussa 1980-luvun jälkeen ja varsinkin 2010-luvulla. Sen myötä syntyivät käsitteet fake news, totuuden jälkeinen aika, vaihtoehtoinen totuus, valeuutinen ja käsitys,  että jokaisen omakohtainen totuus on yhtä arvokas kuin kenen muun tahansa totuus. Jokainen oli oman totuutensa vartija. Tieteelliset näkökohdat olivat toissijaisia.

:::::::::::::::::::::::::::::

Mistä muutos järkiperäisyyden vahvistumiseen ennen 1980-lukua voisi johtua? Hesarin artikkelissa selitetään asiaa tieteen ja teknologian nopealla kehittymisellä aikavälillä 1850-1980 hyödyn langetessa ”kaikille”. Tieteen asema lujittui kulttuurissa.

Sen sijaan haasteellista on koettaa selittää 1980-luvun muutos, jossa  intuitio voimistui.  Yksi selitys voisi olla taloudellisen eriarvoisuuden kasvu.  Vaurauden hedelmät eivät ole jakautuneet tasaisesti vaan polarisoituen: seurauksena tieteen voitot vastaavasti  eivät jakautuneet enää tasaisesti kaikille ja tämä näkyi tieteen suosiossa. Vaurauden epätasaisen jakautumisen ohella voi olla kysymys myös (vaurauteen usein liitetystä) elitisoitumisesta. Tavallinen  kansa vierastaa kaikkea elitistiseksi miellettävää: maailmankatsomusta, ajattelua, elämäntapaa, ammattia jne. pyrkien luomaan oman tieteellisyyteen skeptisesti suhtautuvan ”vaihtoehtoisen” todellisuuden.

Tutkijat panivat myös merkille, että me”-pronominin käyttö väheni ja ”minä”-pronominin lisääntyi siirryttäessä 1980-luvulle ja sen jälkeiseen aikaan. Yksilökeskeisyys siis lisääntyi ja sitä tukevat muut havainnot yhteiskunnallisessa kehityksessä.

Tutkijat päätyvät loppuarviossa siihen,  että kysymys on ”keinulaudasta” kahden perusluontoisen ajattelun välillä: päättely vastaan intuitio. Jotta päästäisiin eteenpäin,  haasteena on siis järjen ja tunteen yhteensovittaminen.

Oman intervention tähän keitokseen tuo sosiaalinen media, joka varmaankin on heikentänyt objektiivisen tiedon tavoittelun merkitystä ja asemaa 2000-luvulla.  Internetin piti nostaa väestön yleissivistyksen tasoa ja tavallaan avata tieteen portit kaikille ihmisille. Niin on osin käynytkin, mutta osin kävi päinvastoin. Tuntuu kuin osa porukasta sanoutuisi irti aiemmin totuudeksi koetusta. Fake news ja vaihtoehtoiset totuuden lähteet rehottavat ja heikentävät internetin kiistatonta yleissivistävää ja tieteellistä merkitystä. Muutakin on tapahtunut: kuka tahansa voi toimia ”asiantuntijana” ja asiantuntijuuskin  on osittain rapautunut ja rajautunut aikojen kuluessa hyviksi tai vähemmän hyviksi spekulaatioiksi.

Rationaalisen ajattelun vastavoimana tunneperäisyys on osa infoähkyn kiihdyttämää populismia. Kaikkialle tunkeva tietomäärän kasvu on omalta osaltaan johtanut populistisiin yksinkertaistuksiin: maailma seis!  Ympäröivä elämänpiiri halutaan nähdä selkeämpänä ja ”ymmärrettävämpänä”  kuin se on. Tämä lienee yksi syy hollantilais-amerikkalaisen  tutkimuksen ”sanastomuutoksiin”. 

Kynnys tiedon lähteille pääsystä on mataloitunut todella huomionarvoisesti,  mutta samalla tiedon laatu on runsastunut ja heikentynyt. Tiedon puoskarointi on lisännyt intuitiivista ja tunneperäistä tiedontuotantoa.  

Voisiko intuitiivinen vaihe saavuttaa kyllästymispisteen ja ”uusrationalismi” voittaa (jälleen) alaa? Vai  voisivatko rationaalinen ja intuitiivinen synnyttää edellä mainitun hedelmällisen synteesin?

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti