tiistai 8. marraskuuta 2022

Suomettumisesta, uussuomettumisesta ja jälkisuomettumisesta

 


 

Suomettumista on eri vivahtein määritelty lukuisia kertoja viime vuosikymmeninä. Yhden määritelmän on laatinut tanskalainen tutkija Hans Mouritzen (2017). Mouritzen määrittää suomettumisen positiivissävyisenä tilana, jossa ( pieni) valtio ottaa itselleen parhaan mahdollisen hyödyn poliittisesta ja strategisesta riippuvuudestaan suureen valtioon. Mikäpä siinä, kelpo määritelmä! Paavo Väyrynen määritteli joskus suomettumisen seuraavasti: ”Jos oman maan etujen vastaisesti toimitaan toisten valtioiden tahtomalla tavalla, niin se on suomettumista”. Tässä on jo kriittisempi argumentointipohja, koska suomettumisen liittyy vahingon tuottaminen omalle kansakunnalle. Mikäpä siinä, kelpo määritelmä tämäkin!

Tässä sitä ollaan. On yhtäältä positiivinen tai neutraali tapa määrittää suomettuminen ja toisaalta kriittisempi näkemys, jossa suomettuminen nähdään itseä vahingoittavana.

Kun suomettuminen kytketään jonkin suurvallan vahvaan alueelliseen - etupiirin sisältävään – vallankäyttöön voi sen nähdä parhaimmillaan keinona sopeutua olemassa olevaan poliittiseen tilanteeseen. Mouritzen näyttää pitävän suomettumista erityisesti moninapaisuuteen – ei niinkään yksi- tai kaksinapaisuuteen - liittyvänä asiana. Hän puhuu suomettumisilmiöstä, joka yhdistettiin aikanaan Suomen asemaan ja projisoi sen nyt mielestään vastaavassa asemassa oleviin valtioihin. On muistettava, että suomettuminen Suomessa ei ollut staattinen ilmiö, vaan sen laatu vaihteli vuosikymmenien kuluessa. Tuskinpa Mouritzen pitäisi 1970-luvun meikäläistä suomettumista muille sopivana esimerkkinä.

Tähän sopinee lainaus omasta blogitekstistäni, jossa käsittelin suomettumista kriittiseen sävyyn (”Suomettumisen variaatioista” 24.5.2014):

”Suomettumiskäsite näyttää sopivan paremman puutteessa lyömävälineeksi. Aikanaan suomettumiskäsite oli kylmän sodan käsitevalikoimaan kuulunut ilmaus. Varsinkin Länsi-Saksassa siitä tuli kovan poliittisen pelin käsikassara. Pelättiin Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvua ja Suomi kelpasi välillisesti vaaralliseksi esimerkiksi poliittisen liikkumatilan ja mielipiteen vapauden ahtaudesta.

Suomessa Kekkonen pyrki kääntämään yhdessä vaiheessa suomettumiskeskustelun myönteiseksi tavaksi kuvata kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän omaavan maan yhteistyötä. Kovin vakuuttavaa vaikutusta Kekkonen ei tehnyt, koska juuri 1970-luku oli suomettumisen vastenmielisimpien piirteiden esilletuloaikaa.

Meillä Suomessa suomettumiskäsitettä käytettiin ensinnäkin kuvaamaan suuren valtion (Neuvostoliitto) vaikuttamista pieneen valtioon (Suomi) suuren valtion eduksi. Neuvostoliitolla oli esimerkiksi epävirallinen veto-oikeus Suomen hallituksen kokoonpanoon. Siinä ei saanut olla ”neuvostovastaisia” voimia.

Oikeastaan hyvin harvoin liikkumavaraa testattiin (ehkä yöpakkaset 1958 olivat poikkeus, jolloin koko suomettumistermiä ei ollut vielä lanseerattu), sillä ainakin minun mielestäni tilaa – tuohonkin aikaan - erilaisille näkemyksille oli, mutta Suomen puolelta oltiin varovaisia ja haluttiin, ettei suhteisiin tule säröä.

Toiseksi Neuvostoliitto yritti Suomen kautta vaikuttaa maailmanpolitiikkaan. Niinpä se teki aloitteita kahdenkeskisissä keskusteluissa tarjoten niitä Suomen viestitettäväksi.

Kolmas suomettumisen tapa oli kaikkein vastenmielisin ja inhottavin. Suomalaiset itse käyttivät Neuvostoliitto-suhteita käsikassarana poliittisten vastustajien lyömiseksi, siis toisia suomalaisia vastaan. Tässä Kekkonen päällimmäisenä näytti mallia ja muut seurasivat. Suomettunut moraali vei pohjaa normaalidemokratialta ja heikensi kansanvaltaisen järjestelmän toimintaa.”

:::::::::::::::::::::::::::::::

Professori Teivo Teivainen puhuu Hesarin haastattelussa 7.11.2022 (”Miksi Suomi hakee uusia ystäviä Turkista ja Lähi-idästä?”) Suomen käytöstä leimaavasta uudenlaisesta suomettumisesta ja ”sievistelyn” tarpeesta. Uusi suomettuminen näyttäisi avaavan näköalan huomattavan laajalle geopoliittiselle toimintakentälle. Sitä voidaan pitää rinnakkaisilmiönä Kekkosen ajan suomettumiselle saman typpisten piirteidensä vuoksi. Nyt fokuksessa ei vain ole enää Venäjä. 

Vielä on syytä eritellä ”jälkisuomettumisen” käsite. Nimitystä käytetään niistä Venäjä-suhteiden myötäsukaisista ylläpitotoimista, joita toteutettiin 2000- ja 2010-luvulla, vaikka – näin arvostelijat sanovat – Putinin brutaali käytös oli jo tunnistettavissa. Tässä tarvitaan kuitenkin jo apukäsitettä ”jälkiviisaus”. Hyvin moni - nyt kun totuus Putinin käytöksestä on paljastunut -  on liittynyt jälkikäteisarvostelijoihin: yhteydenpidosta Venäjään olisi pitänyt luopua jo paljon aiemmin. Ehkä jotain unohtuu: historiaa tehdään ajassa. Tilaisuuden tullen saatava hyöty, suuri odotusarvo,  menestykseen sisältyvä hohto, ymmärtämättömyys ja silkka ahneus muodostavat historian kehikon, jossa toimitaan.

On helppo yhtyä Teivaisen näkemykseen, jonka mukaan ulkopolitiikassa on alkanut uusi kausi. Teivainen: ”Ovet on suljettu Venäjän suuntaan” Uuteen ulkopolitiikkaan  kuuluvat oleellisina Nato-jäsenyys ja turvatakuiden hankkiminen Yhdysvalloilta ja Britannialta. Uusi ulkopolitiikka tuo Suomelle sekä uusia ystäviä että velvoitteita.

Kysymys voidaan asettaa seuraavasti: onko Suomi tulevaisuudessa vanhaa suomettumista simuloivassa – mutta ilmansuuntaa vaihtavassa -  ”lännettymisen tilassa”?  Tuoko uusi suunta tullessaan vaateita, joita voidaan verrata aiemmin Neuvostoliiton kanssa vallinneisiin sitoumuksiin. Yritän seuraavassa vastata ainakin osittain näihin kysymyksiin.

Kysymykset ovat nousseet mieleen, kun olen ollut havaitsevinani, että uutta ulkopolitiikkaa on ajettu suuren innostuksen vallassa.

Uusia ystäviä? Teivainen luettelee: Turkki, Qatar, Saudi-Arabia… Mutta eiväthän nämä ole lännettymiselle luonteenomaisia kumppaneita (Teivainen puhuukin idänpolitiikasta). Mielestäni lännettyminen tuokin tullessaan ystäviä, joita emme ole ajatelleet läheisiksi yhteistyötahoiksi.

Teivaista ja minua vaivaa edellä mainittujen maiden autoritaarisuus, joka voidaan rinnastaa ainakin osin Venäjään (ihmisoikeusloukkaukset, hyökkäyssota). Turkki tulee mukaan yhteistyökuvioihin Naton kautta, johon suhteen määrittää tällä hetkellä ”yhteisymmärrysasiakirja”, myöhemmin Nato. Teivainen peräänkuuluttaa johdonmukaisuutta entisten ja nykyisten valtiollisten suhteiden välillä. No, selityskin voidaan löytää: suhteet voidaan tietenkin räätälöidä tapauskohtaisesti,  ja voivat siten olla keskenään eriasteisia, jopa erimitallisia.

Tästä Teivainen tulee uuden ulkopolitiikan ”liturgiaan”, johon hän sisällyttää kolme kulmakiveä: turvallisuuspolitiikan, rahan sekä liberaalien arvojen viennin. Teivainen toteaa, että näiden välisiä suhteita ei ole Suomessa pohdittu kunnolla. Tässä kohtaa Teivainen ottaa esille termin ”osittain uudenlainen suomettuminen”. Kirjoitukseni alussa  mainittujen kahden suomettumisen määritelmän lisäksi tässä tulee - omien viritysteni lisäksi - Teivaisen ehdotus: ”Suomettumisella tarkoitetaan selviytymistä, jossa taipuminen ulkoisen paineen alla korostuu itsenäisen toiminnan sijaan”. Tässä on samantyyppinen ajattelutapa kuin Mouritzenilla kuitenkin ilman suomettuneen maan saamaa hyötynäkökohtaa.

Onko Suomen ja Persianlahden maiden yhteistyössä kysymys liberaalien arvojen viemisestä Lähi-itään (josta George Bush nuorempi maksoi kalliin hinnan) vai onko kysymys peräti Suomen käyttämisestä saudien ja Qatarin geopoliittisesta painostuksesta kääntyä yksiselitteisesti länteen päin. Nämä taitavat olla kovin spekulatiivisia ajatuksia. Vaihtoehtona Teivainen tarjoaa ”sievistelevän suomettumisen” sijasta  suoraa puhetta: puhuttaisiin siis kiertelemättä turvallisuuspolitiikasta (aseista) ja kaupankäynnistä (rahasta) autoritaaristen ja diktatorisesti johdettujen maiden kanssa.

Yksinkertaistaen voitaisiin sanoa, että sopimuksenteko Turkin kanssa johtaa ”joka tapauksessa joustamiseen”: Suomi joutuu tekemään kiusallisia kompromisseja pärjätäkseen uusien kumppaniensa kanssa.

Teivainen ei käsittele Hesarin haastattelussa USA-sidoksien yhteyttä Nato-hybrikseen, jonka näen suomalaisessa - varsinkin oikeistolaisessa - puheessa korostuneena. Tämä kehitys on kuitenkin avainasemassa puhuttaessa uudesta suomettumisesta. On vain toivottava, että  ydinase-  ja tukikohtaintoilu ei johda militaristiseen uhoiluun.  Ainakin presidentti sekä  rivien välissä että suoraan tuntuu vierastavan esimerkiksi pääministerin viittauksia ydinaseiden mahdolliseen ja jopa ilmeiseen sijoitteluun Suomeen. Tässä näen samoja piirteitä kuin Niinistön viivyttelevässä, varovaisessa ja järkevässä  pohdinnassa koskien Natoon liittymistä.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti